Bom tấn Avatar sẽ được làm lại và phát hành lại vào tháng 9 tới, có thể chiếu tại Việt Nam.